Kotkan Taideseura Ry:n säännöt

 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kotkan Taideseura ry ja sen kotipaikka on Kotka.

 1. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää taiteiden tasoa ja harrastusta jäsentensä keskuudessa sekä toimia taiteiden ymmärtämisen ja suosimisen puolesta kotipaikkakunnalla ja muuallakin.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää taidenäyttelyitä, suunnittelee ja järjestää taidekoulutusta, tekee taiteita edistäviä aloitteita, harjoittaa tiedotustoimintaa ja järjestää erilaisia yhdistyksen tarkoitusta edistäviä tilaisuuksia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräystä.

 1. Jäsenet

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Yhdistyksellä voi olla myös hallituksen valitsemia kunnia- sekä kannatusjäseniä.

 1. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta kahtena perättäisenä vuotena tai on menettelyllään yhdistyksessä tai senulkopuolella vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 1. Jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

 1. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 5-8 jäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 1. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

 1. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajnn tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

 1. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on äänioikeus jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä. Jokaisella jäsenellä, myös kunniajäsenellä on yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 1. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, sähköisesti tai ilmoituksella yhdistyksen kotisivuilla

 1. Varsinainen kokous

Yhdistyksen vuosikouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun- ja mahdollisen liittymismaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastaja
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
 1. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksissa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.

Mainokset